نوار قلب آزمایش پزشکی است که برای فهمیدن فعالیت های الکتریکی قلب از بیماران گرفته می شود.

این آزمایش قلبی زمانبر نیست و در حدود 5 دقیقه طول می کشد.

در طی گرفتن نوار قلب ,تکنسین مربوطه از شما می خواهد بر روی تخت به حالت کاملا آرام و بدون استرس دراز بکشید.

سپس یک سری دیسک هایی را بر روی قفسه سینه و اطراف آن قرار می دهد که این دیسک ها از طریق سیم هایی به نام سرب به دستگاه الکتروکاردیوگرام متصل شده اند.

سپس با شروع این فرآیند مسیر انرژی الکتریکی قلب شما از این طریق ردیابی شده و در پایان برروی نوارهای کاغذی چاپ می شود.

نوار قلبی به پزشک متخصص در تشخیص ناهنجاری های قلبی شما کمک بسیار زیادی می کند.

ضربان قلب