این آزمایش ترکیبی از تست وزرش برای قلب و اکوی قلبی است که به منظورتست حرکت دیواره ی قلب در هنگام انجام فعالیت های وزرشی می باشد.

اکوکاردیوگرافی ورزشی