درد معده و قلب

درد معده و قلب بسیار به یکدیگر شبیه هستند.به طوریکه بیشتر افراد در تشخیص دقیق آن دچار مشکل میشوند.با این وجود برخی از علائم درد معده و درد قلب بایکدیگر متفاوت هستند که از روی بررسی آنها میتوان علت دقیق را تشخیص داد.اما با توجه به اهمیت قلب و تاثیر حالات آن بر کیفیت حیات ما بهتر است تشخیص را برعهد...